Graafinen suunnittelu

Yritysilmeen tärkein tehtävä on visualisoida brändin ydin eli yrityksen arvolupaus. Lisäksi merkittävä osa kaikesta viestinnän vaikuttavuudesta luodaan graafisen suunnittelun keinoin. Luon yrityksenne brändille ja viestinnälle ilmeen, joka puhuttelee vastaanottajaa, helpottaa viestin ymmärrystä ja vahvistaa brändi-identiteettiä.

Yrityksen visuaalinen ilme vetoaa tunteisiin

Yrityksen visuaalisella ilmeellä halutaan luoda mahdollisimman hyvä ensivaikutelma yrityksestä, kasvattaa uskottavuutta ja lisätä kiinnostusta potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Jokaisella yrityksellä tulisi olla vahva ja tunnistettava ilme, sillä se auttaa yhtenäisenä ja yksilöllisen maineen ja tarinan syntymisessä.

Yritysilmeen päätehtävä on visualisoida arvolupaus – eli se, mitä arvoa yritys asiakkaalleen lupaa. Usein tämä näkyy kaikkein vahvimmin yrityksen logossa ja sloganissa, mutta sen tulisi välittyä myös kaikessa visuaalisessa viestinnässä kautta linjan.

Cuvio auttaa yritystänne arvolupauksen luomisessa, sekä sen visualisoinnissa koko yrityksenne graafiseen ilmeeseen.

Lue aiheesta lisää:

Mitkä ovat yritysilmeen 5 tärkeintä tehtävää?

Lue lisää
Vähemmän

Logon ja graafisen ohjeiston suunnittelu

Logo on yrityksen, järjestön tai sen tuotteen nimen graafinen esitystapa. Liikemerkki on taas usein logon yhteydessä tai kokonaan erillisenä esitettävä graafinen symboli tai ikoni, joka on helppo yhdistää yrityksen tai tuotteen nimeen. Puhekielessä logolla tarkoitetaan usein näiden yhdistelmää: Yrityksen nimiosaa ja liikemerkkiä.

Logon ja liikemerkin suunnittelussa keskeinen tehtävä on luoda yrityksen arvolupaukselle visuaalinen muoto, joka vetoaa asiakkaiden tunteisiin, erottuu kilpailijoista ja on tarpeeksi informatiivinen. Yrityksen graafinen ilme on tärkeää luoda yhtenäiseksi, sillä tunnistettavuus on yksi vahvan brändin perusta.

Graafiseen ohjeistoon määritellään visuaalisen ilmeen peruselementit sekä ilmeen sovellukset eri tilanteissa. Graafinen ohjeisto voi sisältää esimerkiksi seuraavat asiat:

•   Uuden tunnuksen ja logon suunnittelu
•   Graafiset elementit
•   Word-lomakkeen ilme
•   Käyntikortti
•   Ilmoituspohja
•   Typografian määrittely
•   Värimaailman määrittely
•   Kuvamaailman määrittely
•   Esityspohjien määrittely
•   Graafinen ohjeistus
•   Nettisivujen ilme

Lue lisää
Vähemmän

Nettisivujen suunnittelu

Kotisivut on yrityksenne päämyymälä, joten sen luoma vaikutelma ja tapa puhua ovat ratkaisevassa asemassa koko myyntiprosessissanne. Hyvä sivusto vakuuttaa kävijät ja tarjoaa palvelua asiakaslähtöisesti.

Kotisivujen suunnittelussa on merkittävä rooli niin sisällöllä, ulkoasulla kuin teknisellä toimivuudella. Jokaisen osa-alueen on toimittava täydellisesti yksiin, jotta kokonaisuus toimii, kävijä viihtyy ja toimii toivotulla tavalla.

Nettisivut ovat palvelukokonaisuus, jossa ilmeen, rakenteen, toiminnallisuuden ja teknologian pitää toimia saumattomasti yhteen. Sivustolle onkin tärkeää luoda tavoitteet joka osa-alue huomioiden. Teen yhteistyötä koodarien ja Google-ammattilaisten kanssa, jotta voimme luoda käyttökokemukseltaan, löydettävyydeltään ja toiminnallisuudeltaan kilpailukykyiset nettisivut.

Lue lisää
Vähemmän

Asiakaslehtien taitto

Asiakaslehti on kenties sisältömarkkinoinnin vanhin muoto. Hyvän sisällön kautta luodaan arvoa, jota perinteisen mainonnan kautta ei ole helppoa tehdä. Se pureutuu paljon syvemmälle kuin mainos, sillä keskiössä on hyödyllisen tiedon jakaminen ja asiakkaan auttaminen. Ja sitä kautta yhteistyön mahdollistaminen.

Asiakaslehtien formaatti on usein perinteinen, painettu aikakauslehti. Hyvän sisällön ja kuvien ääreen voi tällöin paneutua rauhassa valitsemallaan hetkellä. Laadukkaan lehden rinnalla on kuitenkin aina suositeltavaa julkaista juttuja ja artikkeleita myös yrityksen verkkosivustolla. Aikaa kestävän jutut ja kuvareportaasit ovat myös mainio tapa kerätä sivustolle kävijöitä ja liidejä.

Cuvio tarjoaa asiakaslehtien tekoa joko osa-aluettain tai avaimet käteen -palveluna.
Ole yhteydessä jos asiakaslehden teko on teille ajankohtaista. Autamme mielellämme!

Lue lisää
Vähemmän

Vuosikertomusten taitto

Vuosikertomus on esimerkiksi järjestön tai yrityksen tuottama julkaisu, jonka tavoitteena on antaa lukijalleen kuva organisaation toiminnasta ja tuloksista julkaisemista edeltäneeltä vuodelta. Vuosikertomus sisältää usein paljon lukuja ja graafeja, joilla havainnollistetaan organisaation tulosten ja toiminnan kehittymistä. Usein siinä halutaan tiivistää myös yrityksen strategia kiinnostavalla, mutta kompaktilla tavalla.

Jotta kiinnostus pysyy yllä koko julkaisun ajan, on graafisella ilmeellä iso merkitys. Miellyttävä lukukokemus syntyy hyvin jäsennellystä rakenteesta, laadukkaasta sisällöstä ja julkaisun ilmeestä: miten graafit piirretään, kuinka havainnollisesti luvut esitetään, mitä kuvia käytetään jne.

Luomme laadukkaita graafisia taittoja ja kuvituksia, jotka tuovat laadukkaan mielikuvan yrityksenne toiminnasta.
Taitamme julkaisut joko painettavaan muotoon ja/tai digitaalisesti luettaviksi.

Lue lisää
Vähemmän

Strategiakuvitusten piirtäminen

Kuvitusten avulla voidaan kiteyttää ja visualisoida vaikeastikin hahmotettavia asioita. Kuvituskuva nopeuttaa ja helpottaa tiedon omaksumista. Valokuviin verrattuna kuvituksella on se verraton etu, että kuvamaailma voidaan räätälöidä tilanteen ja tavoitteiden mukaisesti. Kuvitus voidaan valjastaa vahvistamaan brändin arvolupausta tunteita herättävällä ja aidosti yksilöllisellä tavalla.

Kuvitus sopii hyvin esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

  • Liiketoimintastrategia
  • Visio, missio, arvot
  • Prosessi
  • Asiakkaan polku
  • Tuotekonsepti

Lue lisää
Vähemmän

Digimarkkinointi

Digimarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikkea markkinointia, joka tapahtuu digitaalisilla alustoilla: Hakukoneissa, sosiaalisessa mediassa, kotisivuilla, sähköpostitse jne.

Jotta asiakkaanne kokisi mahdollisimman yhtenäisen brändikokemuksen niin digi- kuin livekohtaamisissa, on tärkeää luoda yhtenäinen digimarkkinointistrategia. Sen päätehtävä on pitää viestinnän fokus kirkkaana, ilme yhtenäisenä ja tavoitteet mitattavina.

Teen yhteistyötä SEO, SEM ja Google -ammattilaisten kanssa, jotta digimarkkinoinnin koko kenttä tulee huomioitua ja jotta yksittäiset toimenpiteet voidaan suunnitella tavoitteiden mukaisesti.

Lue lisää
Vähemmän

Messuosaston suunnittelu

Messuosasto on pop-up myymälä tilassa, jossa on koolla paljon yrityksenne kannalta tärkeitä ihmisiä. Messuosaston tulee olla kutsuva ja informatiivinen mutta ennen kaikkea sen pitää tukea yrityksen messuille asettamia tavoitteita. Se on brändinne ilmentymä ja samalla tila, joka mahdollistaa laadukkaat kohtaamiset ihmisten ja yrityksenne välillä.

Teemme tapahtumallenne markkinoinnin ja visuaalisen konseptin suunnittelua. Luomme messuosaston, joka on brändinne visuaalinen ilmentymä ja laadukas kohtaamispiste.

Lue lisää
Vähemmän

Mainonnan suunnittelu

Mainonta on yksi markkinointiviestinnän merkittävin keino. Sillä tarkoitetaan maksullista ja tavoitehakuista tiedottamista, jolla pyritään vaikuttamaan vastaanottajan ajatuksiin ja asenteisiin mainostettavaa tuotetta tai palvelua kohtaan. Onnistuminen edellyttää perusteellista pohjatyötä ja suunnittelun luovuutta. Kykyä löytää uusi ja erottuva näkökulma ja puhutella asiakasta oikealla tavalla.

Aiemmin luotu brändistrategia ja graafinen ohjeisto luovat pohjan mainoksen suunnittelulle. Kuitenkin jokaista mainosta tai kampanjaa varten täsmennetään juuri tämänhetkinen markkinatilanne, kohderyhmän mieltymykset ja kilpailutilanne. Mainokselle määritellään tavoite ja sen pohjalta luodaan myös sisältö sekä mainoksen ilme.

Mainonnan muotoja:

- Display-mainonta

- Kampanjan laskeutumissivu

- Some-mainonta

- Hakukonemainonta

- Lehtimainonta

- Esite

- Suorakirje

- Juliste

- Ulkomainonta

- Liikennevälinemainonta

- Ikkunateippaukset

Lue lisää
Vähemmän

Heräsikö ajatuksia tai kysymyksiä?
Lähetä viestiä tai soita niin jutellaan lisää!

Kiitos viestistäsi. Se on lähetetty.
Tapahtui virhe, kun viestiäsi yritettiin lähettää. Ole hyvä ja yritä myöhemmin uudelleen.

Voit myös lähettää sähköpostia

tiia-leena@cuvio.fi

tai soittaa

0407338622

5 teesiä onnistuneeseen viestintään

1

Ihminen on
tärkein

Viestintää tehdään aina ihmiseltä ihmiselle. Kun viestinnän ydinsisältö on kirkas, monikanavainen viestintä on helpompi toteuttaa fokuksen pysyessä kirkkaana.

2

Kokonaisuuksista yksityiskohtiin

Jotta kaikki viestintä olisi yhdestä puusta veistettyä, tarvitaan selkeä strategia, jonka pohjalta voidaan luoda laadukasta markkinointia. Kun iso kuva on selkeä, on helpompaa keskittyä yksityiskohtiin.

3

Ilmeen suunnittelu on tunnelman muotoilua

Visuaalinen ilme ja
muodot ja värit vaikuttavat tunteisiimme. Niiden voima on tärkeää ymmärtää yhtenäistä ja erottuvaa brändiä luotaessa.
Millainen tunnelma teidän viesteistänne tulisi välittyä?

4

Tarinassa
vara parempi

Tarinat luovat todellisuutta ja siksi niillä on niin paljon voimaa. On myös tärkeä tunnistaa se, kuka tarinaa kertoo ja kuka sen sisältöön voikaan vaikuttaa.
Millainen teidän tarina on?
Mihin se teitä kuljettaa?

5

Yhdessä olemme vahvempia

Luottamus, selkeät roolit ja samaan maaliin tähtääminen mahdollistavat onnistumisen. Olen avoin ja joustava viestinnän kumppani tai osa tiimiänne. Ota yhteyttä niin
keskustellaan lisää!